REGULAMIN korzystania z usług portalu „rozwijajsie.pl”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin sporządzony został przez „Akademickie Centrum Informacyjne” Krzysztof Kędzierski Spółkę Jawną z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-815), przy ul. Ratajczaka 18a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148886, dalej ACI.

2.Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej oraz wszelkich produktów,  udostępnionych plików, oprogramowania i usług, w tym wbudowanego odtwarzacza filmów oraz programu do przesyłania plików dostarczonych użytkownikowi przez ACI na witrynie internetowej lub z niej pochodzących, a także prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki Spółki związane z prowadzeniem Portalu.

II. DEFINICJE

1.ACI (Usługodawca) – „Akademickie Centrum Informacyjne” Krzysztof Kędzierski Spółka Jawna, prowadząca internetowy Portal społecznościowy, z możliwością udostępniania plików multimedialnych, w domenie www.rozwijajsie.pl.

2.Portal Rozwijajsie.pl – społecznościowy serwis internetowy umożliwiający użytkownikom udostępnianie informacji oraz plików multimedialnych w postaci filmów, zdjęć oraz nagrań audio. Serwis umożliwia tworzenie publicznych galerii dostępnych dla wszystkich odwiedzających stronę oraz prywatnych galerii (eventów), do których dostęp będą mieli tylko zaproszeni użytkownicy.

3.Użytkownik  - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację i rejestrację w portalu uzyskała dostęp do oferowanych przez portal usług. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

4.Konto – indywidualne konto Użytkownika prowadzone przez Rozwijajsie.pl, zakładane po zarejestrowaniu, dostępne dla Użytkownika po logowaniu.

5.Galeria publiczna (event publiczny) – zbiór informacji, filmów, zdjęć i nagrań utworzony przez Użytkownika. Dostęp do treści w galeriach publicznych mają wszyscy Użytkownicy Portalu

6.Galeria prywatna (event prywatny) – zbiór informacji, filmów, zdjęć i nagrań utworzony przez Użytkownika. Dostęp do treści w galeriach prywatnych ma tylko Użytkownik, który je utworzył oraz Użytkownicy, którzy zostali do nich zaproszeni. Użytkownicy zaproszeni do galerii prywatnych muszą być przyjaciółmi, bliskimi lub znajomymi Użytkownika zapraszającego. Galerie (venty) prywatne nie są dostępne publicznie na Portalu.

7.Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

8.Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

9.System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

10.Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

11.Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

12.Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

13. Regulamin – niniejszy Regulamin

III. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

1.ACI świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu www.rozwijajsie.pl zgodnie z Regulaminem.

2.ACI nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rejestracji.

3.W zakresie usług związanych z realizacją akcji promocyjnych ACI stosować będzie odrębne regulaminy lub warunki promocji udostępniane Użytkownikom na stronach Portalu www.rozwijajsie.pl  Warunkiem świadczenia takich usług jest zaakceptowanie przez Użytkownika właściwego regulaminu.  

4.ACI umożliwia odwiedzającym oglądanie zdjęć, filmów oraz odtwarzanie nagrań udostępnionych przez Użytkowników w postaci publicznych galerii oraz zarejestrowanym Użytkownikom oglądanie treści umieszczonych w prywatnych galeriach. Wszystkie pliki multimedialne udostępniane są  na podstawie licencji uzyskanych od podmiotów uprawnionych do dysponowania prawami autorskimi twórców filmów, zdjęć i nagrań.  

5.ACI może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Portalu www.rozwijajsie.pl

6.Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie co najmniej 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Portalu www.rozwijajsie.pl, z zastrzeżeniem, że usługi rozpoczęte realizowane będą na dotychczasowych zasadach.

7.Użytkownik przy pierwszym logowaniu do Konta po wejściu w życie zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem z ACI umowy o świadczenie usług. Usługi w trakcie realizacji zostaną dokończone na dotychczasowych zasadach.  

IV.  OPIS PORTALU www.rozwijajsie.pl ORAZ USŁUGI ŚWIADCZONEJ PRZEZ ACI

1.W ramach Portalu www.rozwijajsie.pl, ACI  zapewnia:

a. dostęp do funkcjonalności oferowanej przez Portal

b. dostęp do treści udostępnianych przez Użytkowników w postaci plików multimedialnych, tj. filmów, zdjęć i nagrań audio umieszczonych w publicznych lub prywatnych galeriach (eventach).

c. w przypadku prywatnych galerii, dostęp do nich uzyskują tylko Użytkownicy zaproszeni przez twórcę galerii lub Użytkowników posiadających uprawnienia do zapraszania. Treści z galerii prywatnych nie są widoczne dla Użytkowników Portalu, którzy nie są znajomymi Użytkownika zapraszającego.

2.ACI umożliwia Użytkownikom udostępnianie filmów, zdjęć i nagrań. Usługa ta jest nieodpłatna. 

V.  OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1.W ramach Portalu www.rozwijajsie.pl ACI udostępnia Użytkownikom narzędzia i miejsce na stronach Portalu www.rozwijajsie.pl w celu umożliwienia zamieszczania w Portalu informacji, filmów wideo, zdjęć, nagrań audio na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie. ACI nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu www.rozwijajsie.pl.

2.Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Portalu www.rozwijajsie.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

3.Zabrania się umieszczania w Portalu www.rozwijajsie.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,
4) treści o charakterze pornograficznym naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne.

4.Zabrania się również zamieszczanie w Portalu www.rozwijajsie.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce i prawem międzynarodowym, propagujących lub obrazujących przemoc, nagannych moralnie, propagujących dyskryminację lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.

5.Użytkownik zgadza się nie zamieszczać ani nie przesyłać jakichkolwiek materiałów będących przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela na zamieszczenie przedmiotowego materiału.

6.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Portalu www.rozwijajsie.pl. Zamieszczane filmy, zdjęcia i nagrania nie mogą zawierać treści o charakterze reklamowym bez zgody ACI  Użytkownik nie może zamieszczać reklam ani innych form promocji towarów i usług świadczonych poza Portalem www.rozwijajsie.pl. Niedopuszczalne jest zamieszczanie jakichkolwiek linków (odsyłaczy).

7.ACI może w każdej chwili usunąć zamieszczone nagranie, film lub zdjęcie , jeżeli ich treść lub sam fakt zamieszczenia w portalu narusza obowiązujące przepisy prawa, niniejszy regulamin lub dobre obyczaje.

8.ACI może zablokować konto Użytkownika, tj. uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Portalu www.rozwijajsie.pl, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

VI. REJESTRACJA

1.W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu www.rozwijajsie.pl, Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego pod pozycją www.rozwijajsie.pl/rejestracja, poprzez podanie w odpowiednich polach:

a. adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika,
b. nazwy określającej Użytkownika w Koncie,
c.  indywidualnego, wybranego przez Użytkownika hasła składającego się co najmniej z 5 znaków
d. automatycznie generowanego kodu dostępu składającego się z cyfr lub, który należy przepisać z obrazka,

2. Procedura rejestracyjna obejmuje złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zaakceptowaniu treści Regulaminu, wyrażeniu zgody bądź odmowie wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji handlowych poprzez wybranie przy stosownych oświadczeniach zawartych w formularzu opcji [Tak] bądź opcji [Nie], a także wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.Procedura rejestracyjna kończy się po wejściu na stronę, do której kieruje wysłany w liście elektronicznym na adres podany w 1) kroku link aktywacyjny.

4. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
d. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
e. zapoznał się z Polityką Prywatności,

5.Po zarejestrowaniu zostaje automatycznie aktywowane Konto, a Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcjonalności Portalu www.rozwijajsie.pl. 

VII. PRAWA AUTORSKIE

1. Użytkownik publikujący w Portalu www.rozwijajsie.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem ACI z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Portalu www.rozwijajsie.pl) tych treści.

2.Użytkownik udziela ACI prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

3.Przesyłając do ACI lub zamieszczając w jego witrynach w postaci publicznych galerii jakiekolwiek materiały, mogące stanowić utwór w rozumieniu praw autorskich, Użytkownik udziela:

ACI nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z utworu zamieszczanego przez Użytkownika, powielanie takiego utworu, jego rozpowszechnianie, opracowywanie na jego podstawie utworów zależnych, jego wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług lub w innych okolicznościach w związku z udostępnianiem Portalu www.rozwijajsie.pl i prowadzeniem działalności ACI, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Portalu www.rozwijajsie.pl w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania utworu;

4.Zamieszczając w Portalu www.rozwijajsie.pl pliki w galeriach (eventach) prywatnych jakiekolwiek materiały, mogące stanowić utwór w rozumieniu praw autorskich, Użytkownik udziela:

a. ACI nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystanie z utworu zamieszczanego przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem i zgodnie ze specyfiką prywatnych galerii (eventów), tj. treści umieszczone w takich galeriach nie będą publikowane ani wykorzystywane przez ACI poza Portalem oraz dla Użytkowników, którzy nie zostali zaproszeni do takich galerii prywatnych

5.Poza materiałami zamieszczanymi przez Użytkowników, wszelkie inne treści znajdujące się w Portalu www.rozwijajsie.pl, w tym m.in. materiały tekstowe, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, nagrania wideo oraz elementy interaktywne witryny internetowej należą do lub są licencjonowane przez ACI oraz są przedmiotem praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw własności intelektualnej ACI lub licencjodawców ACI.

6.Treści ACI nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, nie mogą być przedmiotem licencji ani innej eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody ACI lub licencjodawców ACI. ACI zastrzega wszystkie prawa, których nie udzieliła w sposób wyraźny do treści www.rozwijajsie.pl.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1.ACI nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu www.rozwijajsie.pl przez Użytkownika.

2.ACI nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

3.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu www.rozwijajsie.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

4.ACI wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu www.rozwijajsie.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu www.rozwijajsie.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności. 

5.ACI nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu www.rozwijajsie.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

6.ACI nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Portalu www.rozwijajsie.pl w całości albo w części.

7.W przypadku otrzymania przez ACI urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, ACI nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

8.ACI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Portalu www.rozwijajsie.pl

9.ACI nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b.utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od ACI (działanie osób trzecich).

c.szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które ACI nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),

d.podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności konserwacyjnych oraz związanych z modyfikacją Portalu www.rozwijasie.pl. 

2.Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych strony Portalu www.rozwijajsie.pl, w tym do logo, a także od układu i kompozycji tych elementów oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Portalu www.rozwijajsie.pl, przysługują ACI, za wyjątkiem oznaczeń partnerów  ACI. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących ACI za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą ACI.

3.Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu od momentu rejestracji
w Portalu www.rozwijajsie.pl.

4.Użytkownik ma możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili. 

5.Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części oglądanych treści, tj. filmów, zdjęć i nagrań audio jak i prezentowania ich w celach komercyjnych, w szczególności zabronione jest kopiowanie treści z galerii oznaczonych jako prywatne oraz prezentowanie tych treści poza witryną Portalu www.rozwijajsie.pl.

X. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.ACI przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, które zostały podane w formularzu rejestracyjnym.

2.Użytkownik wysyłając ACI formularz rejestracyjny wyraża zgodę na przetwarzanie przez ACI swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez ACI usług marketingowych polegających na promowaniu usług ACI oraz jego partnerów.  

3.W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika, ACI stosuje unormowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

4.Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji [Tak] w odniesieniu do informacji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

5.Użytkownik ma dostęp do treści swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich weryfikowania i usuwania.

6.Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Portalu www.rozwijajsie.pl zawiera Polityka Prywatności, dostępna na stronie pod następującym adresem: www.rozwijajsie/regulamin, stanowiąca załącznik do Regulaminu. 

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez ACI usług.

2. Reklamacje rozpatruje ACI.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej)

b. przedmiot reklamacji,

c. okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Reklamacje, niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

7.Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres ACI: 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 18a lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@rozwiajajsie.pl

8.Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni i udziela Użytkownikowi odpowiedzi na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji lub w reklamacji albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres).  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez ACI oświadczenia przed jego upływem na adres Użytkownika. W razie nieuwzględnienia reklamacji odpowiedź ACI wymaga uzasadnienia.

9.Reklamacje składane do ACI, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem ACI nie będą rozpatrywane. ACI nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin podlega prawu polskiemu.

2.Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

3.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4.Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2010 roku

Skok do góry [g]